Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 10:15 επισκέπτες: 14
Skip Navigation Links
κοινοτικό συμβούλιο

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Κοινοτικὴ ἀπόφαση ἀριθ. 7

Τὸ κοιν. Συμβούλιο τῆς κοιν. Πενταλόφου συνελθὸν σήμερον τὴν 6ην τοῦ μῆνα Αὐγούστου τοῦ 1949 ἡμέραν Σάββατον καὶ ὥρα 11 π.μ. εἰς συνεδρίασην κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ καὶ ἄκουσον αὐτὸν ἐκθέσας ὅτι ἐπειδὴ ὁ κοιν. Κλητὴρ Ἐμμανουὴλ Κασσαλὴς ἐγκατέλειψε τὴν θέσιν τοῦ διότι ἡ κοινότης εὑρίσκεται εἰς ἀδυναμίαν νά καταβάλῃ τοὺς μισθοὺς τῶν κοινοτ. Ὑπαλλήλων δέον τὸ Συμβούλιο νά προβεῖ εἰς τὴν ἀπόλυσιν τούτου, γιατὶ ὁ μὲν κοινοτ. Γραμματέας καίτοι μὴ λαμβάνων ὁλωσδιόλου μισθὸν παραμένει ὑπηρετῶν τὴν κοινότητα οὕτως ὅμως ἐγκατέλειψε τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ.

Τὸ Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψει τὴν ἄνω πρότασιν τοῦ προέδρου

Ἀ π ο φ α ί ν ε τ α ι

Ἀπολύει ἀπὸ 1ην Ἀπριλίου (ἀφ’ ἔπαυσεν ὑπηρετῶν τὴν κοινότητα) τὸν κλητῆρα τῆς Κοινότητος Ἐμμάν. Κασσαλὴν διὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἀναφερομένους λόγους.

Ἐγένετο ἀπεφασίσθῃ καὶ ὑπεγράφῃ

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σκουτέρης 1) Δυσανάγνωστο
  2) Δυσανάγνωστο
  3) Μπίκας

Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα  

© 2009-2021 pentalofo.gr