Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 05 Απριλίου 2020 05:28 επισκέπτες: 12
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Γράψτε μας!
Έχετε κάποια είδηση ή άποψη που θα θέλατε να φιλοξενηθεί στο pentalofo.gr; Έχετε κάποια απορία, ένσταση ή παρατήρηση; Στείλτε τη με email στο
webmaster@pentalofo.gr Το pentalofo.gr χτίζετε από εσάς!
κοινοτικό συμβούλιο

Ιστορικά έγγραφα Ποδολοβίτσης

Κοινοτικὴ ἀπόφαση ἀριθ. 7

Τὸ κοιν. Συμβούλιο τῆς κοιν. Πενταλόφου συνελθὸν σήμερον τὴν 6ην τοῦ μῆνα Αὐγούστου τοῦ 1949 ἡμέραν Σάββατον καὶ ὥρα 11 π.μ. εἰς συνεδρίασην κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ καὶ ἄκουσον αὐτὸν ἐκθέσας ὅτι ἐπειδὴ ὁ κοιν. Κλητὴρ Ἐμμανουὴλ Κασσαλὴς ἐγκατέλειψε τὴν θέσιν τοῦ διότι ἡ κοινότης εὑρίσκεται εἰς ἀδυναμίαν νά καταβάλῃ τοὺς μισθοὺς τῶν κοινοτ. Ὑπαλλήλων δέον τὸ Συμβούλιο νά προβεῖ εἰς τὴν ἀπόλυσιν τούτου, γιατὶ ὁ μὲν κοινοτ. Γραμματέας καίτοι μὴ λαμβάνων ὁλωσδιόλου μισθὸν παραμένει ὑπηρετῶν τὴν κοινότητα οὕτως ὅμως ἐγκατέλειψε τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ.

Τὸ Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψει τὴν ἄνω πρότασιν τοῦ προέδρου

Ἀ π ο φ α ί ν ε τ α ι

Ἀπολύει ἀπὸ 1ην Ἀπριλίου (ἀφ’ ἔπαυσεν ὑπηρετῶν τὴν κοινότητα) τὸν κλητῆρα τῆς Κοινότητος Ἐμμάν. Κασσαλὴν διὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἀναφερομένους λόγους.

Ἐγένετο ἀπεφασίσθη καὶ ὑπεγράφη

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σκουτέρης 1) Δυσανάγνωστο
  2) Δυσανάγνωστο
  3) Μπίκας