Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 05 Απριλίου 2020 06:47 επισκέπτες: 23
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Γράψτε μας!
Έχετε κάποια είδηση ή άποψη που θα θέλατε να φιλοξενηθεί στο pentalofo.gr; Έχετε κάποια απορία, ένσταση ή παρατήρηση; Στείλτε τη με email στο
webmaster@pentalofo.gr Το pentalofo.gr χτίζετε από εσάς!

Ιστορικά έγγραφα Ποδολοβίτσης

Γεφύρωση Αχελώου Γουριά - Πεντάλοφο

Γράμματα καί Εἰδήσεις ἀπό Ποδολοβίτσα

Μὲ διάταγμα τοῦ 1936 (ΦΕΚ 453/1939) συνεστήθη Σύνδεσμος τῶν Κοινοτήτων Παλαιοκατούνὰς, Κατοχῆς καὶ Πενταλόφου μὲ σκοπὸ τὴν ἐκτέλεση ἔργων Συγκοινωνίας.

Τὸ Διάταγμα τοῦτο καὶ ἕς ἀφορμῆς ἀναφορᾶς τῶν κατοίκων Γουριὰς «περὶ γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου στῇ θέση «Καστέλι» ἔγιναν αἰτία νὰ ξεσπάσει ἕνας «πόλεμος» μεταξὺ τῶν κοινοτήτων Κατοχῆς - Γουριὰς - Παλαιοκατούνὰς καὶ Πενταλόφου» γιὰ τὴν γεφύρωση τοῦ Ἀχελῴου. Γιά τὴν ἱστορία καταχωρῶ παρακάτω τὰ ὑπομνήματα τῶν Κοινοτήτων Γουριάς. Κατοχῆς καὶ Πενταλόφου.

Οἱ κάτοικοι τῆς Γουριὰς τοῦ κατωτέρω δημοσιευόμενου ὑπομνήματος τῶν πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ ζητοῦν δι' οὖς λόγους λεπτομερῶς καὶ ὀφείλει νὰ ὁμολογηθεῖ πειστικὸς ἐκθέτουν - τὴν γεφύρωσιν τοῦ Ἀχελῴου εἰς θέσιν «Καστέλι» τῆς περιφερείας τοὺς Ὑπόμνημα.

Ὑπόμνημα Γουριάς πρός τόν Πρωθυπουργόν

Τῶν κατοίκων τῆς Κοινότητος Γουριὰς Παραχελωίτιδος: Πρὸς τὸν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως - Ἀθήνας.

Μελετωμένης τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου ποταμοῦ ἔργον προορισμένον νά ἐξυπηρετήσῃ σημαντικῶς τὴν ἰδιωτικὴν οἰκονομίαν τοῦ ἐνδιαφερομένου τόπου καὶ γενικώτερον τὴν Ἐθνικὴν Οἰκονομίαν, ἅπαντες οἱ κάτοικοι τῆς Γουριάς, ὣς εὑρισκόμενοι ἐγγὺς τῶν πραγμάτων, τὴν σοβαρότητα τοῦ ἔργου καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀπαιτηθησομένης δαπάνης, θεωροῦσι σκόπιμον ὑποβάλωσι εὐσεβάστως ὑπὸ τὴν κρίσιν ὑμῶν καὶ τῆς Κυβερνήσεως τὰ ἑπόμενα.

Ἡ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελῴου ἐνδείκνυται παρὰ τὴν Γούριαν καὶ εἰς τὴν θέσιν τῆς διαπορθμευομένης διὰ τοῦ ὁμωνύμου πορθμείου, ἔνθα καὶ εὐχερῆ εἶναι αὐτή κατὰ τοὺς εἰδικούς, διότι κατὰ τὸ παρελθόν, καθ' ὁ σημαντικὴ παραγωγὴ τῆς ἐκεῖθεν τοῦ Ἀχελῴου περιφερείας διεκομίζετο διὰ τοῦ μνησθέντος πορθμείου οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ συγκοινωνιακὸς σημαντικότατα ἐξυπηρετήθη ὁ πληθυσμὸς τῆς λόγῳ περιφερείας διὰ τοῦ πορθμείου τούτου, παρ' ὅτι τὰ ἕς ἐξυπηρέτησιν τῶν διαπορθμενομένων συγκοινωνιακὰ μέσα καὶ πρωτόγονα ἦσαν καὶ ἀνεπαρκῆ, συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς τοιαύτης γεφύρωσης, ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον διασφαλίζει τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ γεννηθησομένου ἔργου ἀπὸ ἀπόψεως ἐξυπηρετήσεως τῆς χειμαζομένης συγκοινωνιακῶς περιφερείας Ξηρομέρου καὶ ἐνισχύσεως τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἕνεκα τῆς ἐκεῖθεν τονώσεως καὶ ἀνὰγεννήσεως τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας Ξηρομέρου.

Ἅπασα ἡ ἐκεῖθεν τοῦ Ἀχελῴου Περιφέρεια Ξηρομέρου, πολύτιμος ἕς παραγωγὴ καπνῶν καὶ βαλανιδιὼν κατατυραννείται ἀπὸ τὴν δυσχέρειαν τῆς διαπόρθμευσης, ἰδίως κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μήνὰς ταλανίζεται καὶ καταπατάτε ὑποχρεωμένη ἅτε ὑπαγομένη δικαστικῶς ἕς Μεσολόγγιον νὰ μεταβαίνει διὰ μέσῳ Ἀγρινίου ἕς Μεσολόγγιον καὶ θὰ ἀπέβαινεν ἀληθῶς εὐεργεσία διὰ τὸν ἀτυχῆ αὐτὸν πληθυσμὸν ἡ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελῴου παρὰ τὴν Γουριὰν διότι αὐτὴ θὰ συνέδεε διὰ τῆς εὐρυτέρας καὶ συντομωτέρας ὁδοῦ τὴν περιφέρειαν Ξηρομέρου μετὰ τῆς πρωτευούσης τοῦ Νόμου, ἧς τόσον δεῖται αὐτὴ. Ἀντιθέτως ἀντενδείκνυται καὶ θὰ ἀπετέλει ἀδικία ἡ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελῴου παρὰ τὴν Κατοχὴν διὰ τοῦ πορθμείου τῆς ὁποίας οὐδέποτε διεκομίσθησαν προϊόντα τῆς περιφερείας Ξηρομέρου οὐδὲ καὶ εἰς ἄνθρωπος Ξηρομερίτης διεπορθμευθεὶς ἐκεῖσε, πλὴν τῶν προσκειμένων ἐγγύτατα ἀγόνων χωριῶν Κατοχῆς καὶ Παλαιοκατούνης καὶ θὰ ἐπανελαμβάνετο τὸ σοβαρὸν σφάλμα, ὅπερ διεπράχθη διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Σιδηροδρομικού δικτύου ἐξικνουμένου μέχρι Κατοχῆς, ὅπερ ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ἐχρεωκόπησε καὶ ἀπέβη τελείως ἄγονον, καταδικασθὲν νὰ μεταφέρῃ ἐλάχιστος ὀκάδας σιτηρῶν τῆς περιφερείας Κατοχῆς καὶ νὰ ἐξυπηρετῇ πληθυσμὸν ἀνερχόμενον εἰς τρεῖς χιλιάδας. Θὰ ἦτο συνεπῶς ὄχι μόνον ἄστοχον ἀλλὰ καὶ θὰ ἐζημίωνεν τὴν ἰδιωτικὴν οἰκονομίαν τῆς μελλούσης νὰ ἐξυπηρετήση διὰ τὸ ὑπὸ σκέψιν ἔργον περιφερείας Ξηρομέρου, νά ὑποχρεωθεῖ αὐτὴ νά διανύση τὴν μακρὰν καὶ ἐπίπονον μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἀχελῴου ὁδὸν διὰ νὰ ἀνακαλύψῃ ἐκεῖ τὴν γέφυραν ἡ ὁποία ὑποτίθεται θὰ ἐγένετο διὰ νὰ ἐξυπηρετήση τὰ συμφέροντα τῆς περιφερείας αὐτῆς. Φυσικωτέρα θέσις διὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ καὶ νὰ προάγῃ τὸ βιωτικὸν ἐπίπεδον τῆς χειμαζομένης συγκοινωνιακῶς περιφέρειας Ξηρομέρου εἶναι ἡ Γουριὰ διότι αὐτὴ εὑρίσκεται ἕς τοιαύτην θέσιν ὥστε ἡ ἐν αὐτῇ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελῴου θὰ συνέδεε καὶ τὸ ἀπώτερον ἄκρο τοῦ Ξηρομέρου μετὰ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Γουριὰς - Αἰτωλικοὺ - Μεσολογγίου καὶ θὰ συνετέμνετο ἂν μὲν ἐμηδενίζετο καὶ ἡ μακροτέρα ἀπόστασις. Ἤδη παρ' ὅλην τὴν δυσχέρειαν τοῦ πορθμείου Γουριὰς ἐμφανίζει πολὺ μεγαλυτέραν κίνησιν ἀπὸ τὸ τοιοῦτον Κατοχῆς καθ' ὁ τοῦτο καταφαίνεται ὣς ἐκ τῆς καθημερινῆς μεταφορᾶς ἐπιβατῶν καὶ προϊόντων δι' αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων μεταφορικῶν μέσων περισσότερον ἀσυγκρίτως παρὰ διὰ τοῦ σιδηροδρόμου Κατοχῆς.

Πεποίθαμεν ὅτι ταῦτα τίθενται ὑπὸ τὴν κρίσιν ὑμῶν, ἐξυπηρετοῦμεν τὸ δίκαιον καὶ πραγματικὸν συμφέρον τοῦ ἐνδιαφερομένου τόπου καὶ τὴν Ἐθνικὴν Οἰκονομίαν διότι μόνον ἡ παρὰ τὴν Γουριὰν γεφύρωσις τοῦ Ἀχελῴου θὰ ἀποβῇ ἀληθὲς ἔργον πολιτισμοῦ καὶ θὰ ἐξυπηρετήση πραγματικῶς καὶ δέν θὰ καταστῇ ἄγονος ὅπως ἀσφαλῶς θὰ συμβεῖ ἂν αὐτὴ γίνη ἕς Κατοχήν. Ὣς κατακλεῖδα τοῦ παρόντος ἐπιτραπήτω ἡμῶν ν' ἀναφέρωμεν ὅτι δικαιωτέρα ἀλλὰ καὶ ἁπλουστέρα λύσις τοῦ προβλήματος τοῦτο θὰ ἦτο ἐρώτημα τιθέμενον πρὸς τοὺς κατοίκους καὶ τὰ Κοιν. Συμβούλια ἁπάντων τῶν χωρίων Ξηρομέρου, ποῦ προτιμῶσι τὴν κατασκευὴν γεφύρας ἕς Γουριὰν ἣ Κατοχήν;

Εὐπειθέστατοι (Ὑπογρ. Κατοίκων).

Τί ἀπαντᾶ εἰς τήν Γουριάν ἡ Κατοχή

Κατοχὴ Ξηρομέρου 18 Ἰανουαρίου. Εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 590/9-1-ε.ε. φύλλου τῆς ἐγκρίτου ὑμῶν ἐφημερίδος, ἐδημοσιεύθη ὑπόμνημα πρὸς τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ὣς καὶ τηλεγράφημα πρὸς τὸν κ. Νομάρχην Αἰτωλίας τῶν κατοίκων Γουριὰς αἰτούντων τὴν γεφύρωσιν τοῦ Ἀχελῴου εἰς τὴν ἐγγὺς τοῦ χωρίου τῶν θέσιν «Καστέλι». Δέν ἠθέλησε κανεὶς κ. Διευθυντὰ ἐξ ἡμῶν ν' ἀπασχολήση τόσον τὴν Κυβέρνησιν ὅσο καὶ τὸν ἀγαπητὸν μας «Ῥουμελιώτην» διὰ τὸ ζήτημα τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου καθ' ὅσον εἴχομεν, ἔχομεν καὶ θὰ ἔχωμεν τυφλὴν ἐμπιστοσύνην στοὺς σημερινοὺς ἰθύνοντας. Ἀλλὰ ἐφόσον ἐπροκλήθησαν παρὰ τῶν κατοίκων Γουριὰς οἵτινες ἐνεφανίσθησαν ὣς φιλάνθρωποι, πολυεύσπλαχνοι καὶ κηδεμόνες τῶν χωρίων Ξηρομέρου, παρακαλῶ εὐαρεστηθεῖτε καὶ δημοσιεύσετε τὰ κάτωθι ἶνα λάβωσι γνῶσιν οἱ ἁρμόδιοι. Οἱ κάτοικοι τῶν χωρίων Γουριὰς καὶ Πενταλόφου μόλις ἐπληροφορήθησαν ὅτι μελετᾶται ἡ γεφύρωσης τοῦ Ἀχελῴου ἐξέδραμον ἀνὰ τὰ χωρία τῆς Ἐπαρχίας Ξηρομέρου ἐκλιπαρόντες τὰ Κοινοτικὰ Συμβούλια ἶνα ἐπιδώσωσι ψηφίσματα ὑπὲρ τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου παρὰ τὴν θέσιν «Καστέλι» Γουριάς, πῶς δῆθεν ἐξυπηρετοῦνται δι' αὐτῆς τὰ συμφέροντα τῶν ἐνῶ πραγματικῶς τὰ χωρία Ξηρομέρου ἐξυπηρετοῦνται διὰ τοῦ λιμένος Ἀστακοῦ, ὅστις εἶναι πλησίον αὐτῶν καὶ δι' αὐτοῦ μεταφέρουν τὰ προϊόντα τῶν, ἄλλα δὲ διὰ τῶν αὐτοκινήτων.

Γέλωτας προξενεῖ ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν κατοίκων Γουριὰς ὅτι τόσον ἡ Κατοχὴ ὅσον καὶ ἡ Παλαιοκατούνὰ τυγχάνουσιν ἄγονα, διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν ὁποίων ἐπικαλεῖται τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ὑποκ/τος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης Μεσολογγίου, πρὸς τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν ἐφετινὴν συγκέντρωσιν τοῦ Ἀραβοσίτου μόνον ἡ Κατοχὴ παρέδωσε διὰ χρέη πρὸς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν περὶ τάς 75.000 ὀκάδας ἀραβοσίτου, χωριστὰ πόσας χιλιάδας ὀκάδας παρεδόθη ἕς τὸ Ἐμπόριον, ποσότης ἡ ὁποία διεκομίσθη ἐκ τῶν πορθμείων Κατοχῆς, ἐνῶ ἀντιθέτως τὰ χωρία Πεντάλοφος καὶ Γουριὰ δέν παρήγαγαν οὔτε ὀκάν, ἐκτὸς ἐὰν θεωροῦν παραγωγὴν τὰ «Καλάθια» τῆς Πενταλόφου. Ἀνακριβῆ τυγχάνουσι καὶ τὰ γραφέντα ὅτι διακομίζονται ἐκ τοῦ πορθμείου Γουριὰς βελανιδιὰ καὶ καπνὰ διότι τοιαῦτα δέν παράγει ἡ Πεντάλοφος, παράγουν μόνον τὰ χωρία Ξηρομέρου, τὰ ὁποῖα ὣς προαναφέρω τὰ μεταφέρουν διὰ τοῦ λιμένος Ἀστακοῦ καὶ δι' αὐτοκινήτων ἕς Ἀγρίνιον. Ἐπίσης ἀστεῖος εἶναι ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν κατοίκων Γουριὰς ὅτι διὰ τοῦ πορθμείου τῶν διαπορθμεύονται Ξηρομερίται, διότι οὗτοι ἔχουν καλυτέραν συγκοινωνίαν ἀτμοπλοϊκῶς καὶ δι' αὐτοκινήτου.

Ἐνῶ ἀντιθέτως ἕς τὸ χωρίον μας λειτουργοῦν δύο πορθμεία τὰ ὁποῖα ἀνελλιπῶς ἐργάζονται μεταφέροντας ἐπιβάτας καὶ δὴ ἐμπορευομένους οἵτινες ἀφίκνονται ἐνταῦθα δι' ἐμπορικὸς τῶν ἐργασίας, δεδομένου ὅτι τόσον ἡ Κατοχὴ ὅσον καὶ ἡ Παλαιοκάτουνὰ ἔχουσιν μεγάλην κτηνοτροφίαν καὶ γεωργικὴν παραγωγήν, ἐνῶ ἐκ τοῦ πορθμείου Γουριὰς διαπορθμεύονται μόνον τὰ ἐγχώρια ὄργανα (νταούλια) τῆς Πενταλόφου. Δέν θὰ ἐκφράσω γνώμην κ. Διευθυντὰ περὶ τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου καὶ ποῦ πρέπει νὰ γεφυρωθεῖ οὗτος, διότι θὰ γνωμοδοτήσουν οἱ εἰδικοί.

Σεβόμενος κ. Διευθυντὰ τὸν χῶρον τῆς ἀξιοτίμου ἐφημερίδος σᾶς δέν θὰ ἐπανέλθω.

Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν.

Μὲ ἐκτίμησιν
Κωνστ. Θ. Μποβολὴς


Τί ἀπαντᾶ εἰς τήν Κατοχήν ἡ Πεντάλοφο

«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» Φ. 594/13-2-1937

Τὸ Δημοψήφισμα διὰ τὴν γεφύρωσιν τοῦ Ἀχελῴου συνεχίζεται. Ἡ Πεντάλοφος σήμερα ἀπαντᾷ εἰς τὴν Κατοχὴν καὶ ἡ Γουριὰ θ' ἀπαντήση εἰς τὸ προσεχές. Πυρὰ ὁμαδόν κατὰ τῆς Κατοχῆς. Ἀλλὰ ἂς ἀναμείνωμεν καὶ τὴν ἰδικὴ τῆς ἀπάντησιν.

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ τοῦ «Ρουμελιώτου»

Πεντάλοφος Ξηρομέρου, 4 Φεβρουαρίου. Τὸ ἕς τὸ ὑπ' ἀριθμ. 592/30.1.ε.ε. φύλλον τοῦ Ρουμελιώτου ἀφελὲς δημοσίευμα τοῦ ἐκ Κατοχῆς κ. Κ. Μποβολὴ μας ἀναγκάζει νὰ ζητήσωμεν τὴν πολύτιμον φιλοξενίαν σᾶς. Ὁ κύριος αὐτὸς παρανοήσας ὁλοτελῶς τοῦ σκοποῦ τῆς μελετωμένης γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου, μὴ ἔχων δὲ οὐδὲν τὸ λογικὸν καὶ σοβαρὸν ν' ἀντιτάξῃ ἕς τὰ ἐπιχειρήματα ὀγκολίθους τοῦ πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ὑποβληθέντος ὑπομνήματος τῶν κατοίκων Γουριὰς - ἔχων ὅμως ὁπωσδήποτε τὴν ἀξίωσιν νὰ ὑποστῶμεν καὶ διὰ τὸν τύπον τοῦ δημοσιεύματος τοῦ ἔγραψε τὸ ἀφελὲς καὶ ἀστεῖον ἄρθρον, ὁμιλῶν περὶ «καλαθιῶν» καὶ «νταουλιῶν» ὣς προϊόντων τῆς Πενταλόφου. Ἐλπίζομεν νὰ μας ἐπιτραπῇ ν' ἀπαντήσωμεν κ. Διευθυντὰ εἰς τὸν ἐν λόγῳ κύριον δι' ὀλίγων καὶ μόνον εἰς τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα τόσον ἀστόχως ἔθιξε. Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἰς τὴν ὁποίαν «εἶχες» κύριε «ἔχεις καὶ θὰ ἔχῃς» ἐμπιστοσύνην, ἀσφαλῶς δέν πρόκειται νὰ ἐπηρεασθεῖ ἕς τὸ σπουδαῖον τοῦτο ἔργον οὔτε ἀπὸ τάς δικαίας ἀπόψεις τῶν αἰτούντων γέφυραν ἕς Πεντάλοφον - Γουριάν, οὔτε ἀπὸ τάς μὴ σοβαρὸς τοιαύτας τῶν ζητούντων ἕς Κατοχήν, ἀλλ’ ὅτι θ' ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον ὅπου ἁρμόζει. Ἡ Γουριὰ καὶ ἡ Πεντάλοφος δέν ἐφαντάσθηκαν ὅτι δύνανται νὰ διεκδικήσωσι τὸν τίτλον «κηδεμόνος» τοῦ Ξηρομέρου ὣς ἐσεῖς τῆς Κεφαλληνίας ἧς ἤν ἐνίσχυσιν μὲ σατανικὴν πονηρίαν... (εὐνοούμεθα;) ἐπικαλεσθεῖτε, δεδομένου ὅτι τόση ταυτότης συμφερόντων Κατοχῆς - Κεφαλληνίας ὑπάρχει ὅση Διδυμοτείχου - Καλάμου. Τὸ Ξηρόμερον καὶ εἰδικῶς οἱ Κοινότητες Ἀστακοῦ - Καραϊσκάκη - Βασιλόπουλο - Χρυσοβίτσα - Πρόδρομος - Ἀγράμπελο - Μπαμπίνο - Παπαδάτου - Μαχαλά - Κατούνὰ - δέν ἔχουν εὐτυχῶς τὴν κρίσιν τοῦ ἐπιστολογράφου, ἀφοῦ δι' ὑπομνημάτων τῶν ἐζήτησαν τὴν γεφύρωσιν ἕς Πεντάλοφον - Γουριάν. Ἂν δέν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀτυχῆ τοῦ γνώμην ὅτι δῆθεν ἕς τίποτε δέν θὰ ὠφελήσῃ διὰ τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελῴου τοῦτο ἕς βάρος ὄχι τῆς Πενταλόφου, ἀλλὰ τῆς νοημοσύνης τοῦ εἶναι, διότι ὅλως ἐπιπολαίως ἐφαντάσθη ὅτι ἐὰν γίνη γέφυρα θὰ γίνη μόνον διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν ἑνὸς χωρίου. Ἂν ἐπιτελοῦς οἱ Ξηρομερίτες εἰς πεῖσμα θέλουν νὰ διέρχονται διὰ Μεσολογγίου διὰ τάς παντοίας τῶν ἀνάγκας διὰ Πενταλόφου τοὺς συμβουλεύομεν νὰ τοὺς ...καταγγέλλη.

Σχετικῶς μὲ τὴν ...διαταγὴν νὰ ἐρωτήσωμεν τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν διὰ τάς τεραστίας ποσότητας προϊόντων σᾶς, εὐσεβάστως παρακαλοῦμεν νὰ διατάξῃ τὴν σύστασιν δύο ἐπιτροπῶν ἐξ ἁρμοδίων διὰ νὰ πιστώση ἐκποιὸν πορθμεῖον διακομίζοντας περισσότερα προϊόντα. Ἐν τούτοις ἀνὰγνωρίζομεν ὅτι διὰ τοῦ πορθμείου Πενταλόφου - Γουριὰς διακομίζονται μόνον «καλάθια» καὶ «νταούλια» ἐνῶ διὰ τῶν δύο πορθμείων Κατοχῆς διαπορθμίζονται ἀραιότατα μόνον «Κατοχικὰ Βοῦρλα» εἰς τὴν ἐξαγωγὴν τῶν ὁποίων εἶσθε ὄντως εἰδικότατοι καὶ τόσα προϊόντα ὅσα ἤρκεσαν νὰ ἀχρηστεύσουν τὴν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν Νεοχωρίου - Κατοχῆς. Παραλείψαμεν νὰ ἀναφέρωμεν τὰ «Κρασιὰ» σᾶς διὰ τὴν διαμετακόμισιν τῶν ὁποίων θὰ ἐνεδείκνυτο ἡ γεφύρωσις ἕς Κατοχήν, ἂν ἦτο δυνατόν νὰ περισσεύουν ἀπὸ σᾶς ἔστω μία ὀκά.

Ὑπενθυμίζομεν τέλος ἕς τὸν κ. Μποβολὴν ὅτι ἡ Πεντάλοφος μὲ τὰ καλάθια ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐκυβέρνησε τὴν Κατοχὴν ἄλλοτε καὶ ὅτι ἂν ἡ Πεντάλοφος ἀπὸ πάσης ἀπόψεως πλεονέκτῃ τῆς ἄνωθεν ἕς πᾶσαν ἐκδήλωσιν τῆς ζωῆς μειονεκτούσης Κατοχῆς τοῦτο δέν εἶναι πταῖσμα μας.

Διατελοῦμε μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως.
Π. Στραβοδῆμος
Κ.Α. Πετρονικολὸς
Α.Σ. Καπώνης

Έρευνὰ του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας