Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 03:59 επισκέπτες: 16
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα Ποδολοβίτσης

Αγοραπωλησία διὰ δραχμάς 900

Ἐν Νεοχωρίῳ σήμερον τὴ δωδεκάτη Σεπτεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ὀκτακοσιοστὸν ὀγδοηκοστοῦ ὄγδοου ἔτους (1888) ἡμέρα Δευτέραν, ἐνεφανίσθησαν ἐνώπιον, ἐμοῦ τοῦ Συμβολαιογραφοῦντος Εἰρηνοδίκου Παραχελώτιδος Δημητρίου Διάκου, κατοίκου Παλαιοξαρίου, ἑδρεύοντος ἐνταῦθα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Δήμου Παραχελώτιδος γραφεῖο μου ἐπὶ παρουσία καὶ τῶν γνωστῶν μοὶ καὶ ἐχόντων τὰ νόμιμα προσόντα, Μαρτύρων, Θεοχαραλ. Κολιτσαρά, δημοτικογραμματικοὺ κατοίκου ἐνταῦθα, καὶ Ἰωάννου Ζησιμοπούλου, Δικολάβον κατοίκου Κλεπᾶς, οἱ γνωστοὶ ἐμοὶ τε καὶ τοῖς μάρτυσιν καὶ ἄσχετοι πρὸς ἐμὲ καὶ τούτοις συγγενείας Βασιλικὴ σύζυγος Εὐάγγελου Χαραλάμπους, οἰκουρὸς καὶ Δημήτριος Π. Λυμπέριος, ἐμποροκτηματίας κάτοικοι ἀμφότεροι Ποδολοβίτσῃ καὶ ἐδήλωσαν ὅτι ἡ πρώτη πωλεῖ καὶ ὁ δεύτερος ἀγοράζει πάρ’ αὐτῆς ἕνα ἀγρὸν εἰς θέσιν Μποστάνια τῆς περιφέρειας Ποδολοβίτσης τοῦ Δήμου Οἰνιάδος στρεμμάτων εἴκοσι ἕξι (26) συνορευομένου Ἀνατολάς μὲ ράχιν, δυσμάς μὲ δημόσιον δρόμον, ἄρκτον μὲ ράχιν καὶ μεσημβρίαν μὲ ἀγροὺς Ἀναγνώστου Τσορβαντζὴ ἀντὶ δρχ. Ἐννεακοσίων (900) ἐξ ὧν μέρος συνεψήφισαν εἰς χρέος τῆς πωλήτριας πρὸς τὸν ἀγοραστήν, αἵ δὲ λοιπαὶ προπληρώθησαν τὴ πωλήτρια ὑπὸ τοῦ ἀγοραστοῦ, τὸν ὁποῖον ἀγρὸν ἡ πωλήτρια ἐγγυᾶται καὶ ὁμολογεῖ ὡς ἀνήκοντα αὐτῷ ἀποκλειστικῶς καὶ ἕς ἐλευθέραν τὴν χρῆσιν. Ταῦτα τούτων συνομολογησάντων καὶ περὶ μεταγραφῆς ὁδηγηθέντων, συνετάχθη τὸ παρὸν ὑπὲρ ἀναγνωσθὲν καὶ βεβαιωθὲν νομίμως ὑπογράφεται πάρ’ ὅλων καὶ ἐμοῦ ἐκτὸς τῆς πωλήτριας Βασιλικῆς συζύγου Εὐαγγέλου Χαραλάμπους ὁμολογησάσης ἀγνοίαν γραμμάτων.

Οἱ μάρτυρες Θ. Κολιτσάρας Ἰω. Ζησιμόπουλος.
Ὁ Ἀγοραστὴς Δήμ. Λυμπέριος.
Ὁ Συμβολαιογράφος Εἰρηνοδίκης Δ. Διάκος.

Δωρεά

Στὸ Νεοχώριον ἐνώπιόν τοῦ Συμβολαιογράφοντος Εἰρηνοδίκου Παραχελωτίδος Νικόλαον Κονδύλη στὶς 4/5/1908 ἐνώπιον τῶν μαρτύρων Ἀλεξ. Τζίκα καὶ Ἀντωνίου Σακελλαρίου, ὁ Πάνος Δήμας, γεωργὸς ἐκ Ποδολοβίτσης δωρίζει εἰς τὴν Μαρίαν σύζυγον Πάνου Κορδώση θυγατέρα τοῦ:

 1. Μία οἰκία, μὲ προαύλιο, δυὸ δωματίων τὸ ἕνα χαμηλοσκεπασμένον καὶ τὸ ἄλλο ἰσόγειο, συνορεύουσα γύρωθεν μὲ κῆπον Βασιλείου Οἰκονόμου, μὲ γειτονικὸν δρόμον, μὲ ἀδέσποτον τόπον καὶ γειτονικὸν δρόμον.
 2. Ἕνα γιούρτιον ἐκ τριῶν στρεμμάτων ἐντός τοῦ χωρίου Ποδολοβίτσῃ συνορευόμενον γύρωθεν μὲ γειτονικοὺς δρόμους.
 3. Μία ἄμπελον δηλωθεῖσαν τὸ 1899 ἑνὸς στρέμματος καὶ ἠμίσον μετὰ ἀμπελοτόπου κειμένη εἰς θέσιν Λάκκα συνορευομένην γύρωθεν μὲ ἀμπέλους δωροδόχου, Ἰωάννη Κουτρούλη, Θεοφ. Σταθελάκη καὶ Σωτηρίου Κορδώση καὶ Πάνου Φωστήρα.
 4. Ἕνα γιούρτιον μετὰ τοῦ σιταραλωνίου καὶ ἀχυροκάλυβος τριῶν στρεμμάτων συνορευομένου γύρωθεν μὲ ἄμπελον Φώτη Λιοφοκάση μὲ δρομίσκον, δρόμον, ράχιν καὶ κῆπον Εὐσταθίου Δημήτριον.
 5. Ἕνα ἀγρὸν ἕς θέσιν «Κάκκαβος» ὀκτὼ στρεμμάτων, συνορευόμενον μὲ ἀγροὺς κληρονόμου Δήμ. Κουτρούλη, Ἐκκλησιαστικόν, Κῶν. Δημητρούκα καὶ δρόμον.
 6. Ἕνα ἀγρὸν ἕς θέσιν «Μαγγανά» 20 στρεμμάτων συνορευόμενον γύρωθεν μὲ ἀγροὺς Εὐστ. Δημητρίου, Ἰω. Καπώνη, Εὐστ. Κατσανοὺ καὶ Κῶν. Δημητρούκα.
 7. Ἕνα ἀγρὸν ἕς θέσιν «Γιολάκα» δέκα στρεμμάτων, πέντε καλλιεργήσιμα καὶ πέντε χέρσα συνορευόμενον γύρωθεν μὲ ράχες καὶ ἀγρὸν Ἰωάννου καὶ Φώτη Λιαρκάπη ἀξίας ἁπάντων 3.000 δρχ.
 8. 13 ἀγελάδια ἐξ ὧν 6 μεγάλα θηλυκά, ἕνα δαμάλιον, δυὸ διετῆ καὶ τέσσερις μόσχους.
 9. Τέσσερις ἵππους ἐξ ὧν δυὸ θηλυκὰ καὶ ἄρρενα ἀξίας τὴν ζωὴν 1.000 δρχ. μὲ ὑποχρέωσιν τῆς Μαρίας Κορδώση θέσης παραδώσει τὸ 1/2 τῶν ἄνω ἀκινήτων καὶ τὸν ἐγγονὸν τὸν Ἰωάννην Καταπόδην τὸν Νικόλαον ἅμα τῇ...

Προικοσύμφωνον

(ἀχρονολόγητον)

Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Ζωοποιοῦ καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καὶ παντῶν τῶν Ἁγίων.

 1. Μία φοράδα.
 2. Δυὸ ντουλάπια.
 3. Δυὸ παπλώματα.
 4. Δυὸ στρώματα μάλλινα.
 5. Ὀκτὼ προσκέφαλα μὲ ντύματα.
 6. Δέκα χεράμια.
 7. Μία στρώση κιλιμίσια.
 8. Μία στρώση χαραμίσια.
 9. Ἕνα κιλίμι.
 10. Τέσσερις κουβέρτες.
 11. Δυὸ μαντανίες καραμελωτές.
 12. Δυὸ μαντανίες μονές.
 13. Μία Βελέντζα.
 14. Ἕνα τραγότσολο.
 15. Δέκα σακκούλια.
 16. Δέκα σενδόνια διάφορα.
 17. Δεκαπέντε ὑποκάμισα ἀνδρῶν.
 18. Δεκαπέντε ἐσώβρακα ἀνδρῶν.
 19. Δεκαπέντε ὑποκάμισα γυναικεία.
 20. Δεκαπέντε ἐσώρουχα γυναικεία.
 21. Ἕξι σκέπες μάλλινες.
 22. Τρεῖς δωδεκάδες χειρομάνδηλα.
 23. Τρεῖς δωδεκάδες σκαλτσούνια διάφορα.
 24. Δυὸ σενδόνια κρεβατιοῦ.
 25. Ἕνα γύρο κρεβατιοῦ.
 26. Τρία τραπεζομάνδηλα.
 27. Τρία μεσάλια.
 28. Εἰκοσιτέσσερις μπόλιες τραπεζιοῦ.
 29. Εἰκοσιτέσσερις μπόλιες προσώπου.
 30. Δυὸ τζακοποδιές.
 31. Δέκα ἀγλαξὲς γυναικεῖες.
 32. Ὀκτὼ μεσοφόρια.
 33. Δώδεκα πιάτα Εὐρώπης.
 34. Μία δωδεκάδα κουτάλια.
 35. Μία δωδεκάδα πηρούνια.
 36. Ἕξι μαχαίρια.
 37. Τέσσερα ποτήρια νεροῦ φιοράτα.
 38. Ἕνα δίσκο μὲ τὸ σερβίτσιο τοῦ.
 39. Δυὸ τάνγια χαλκοματένια.
 40. Δυὸ τενταζερέδες χαλκοματένιους.
 41. Ἕνα τηγάνι χαλκοματένιο.
 42. Ἕνα νταβὰ χαλκοματένιο.

Αὐτὰ τὰ δίδω ὁ ὑποφαινόμενος Κῶν. Ξεσφίγγης
ὡς προῖκα ἕς τὴν ἀδελφήν μου Γιαννούλαν (σύζυγον Νώντα Λυμπέριου).

Προικοσύμφωνον

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δίδω ἕς τὴν θυγατέραν μου Κλεοπάτραν, ἴδη, προίκαν, ἕς μετρητὸς δρχ. τεσσαράκοντα χιλιάδας δρχ. (40.000).

 1. Ἕναν κομόν.
 2. Ἕνα μπαοῦλο.
 3. Δυὸ στρώματα γεμάτα.
 4. Ὀκτὼ ἀμαμελάρια γεμάτα.
 5. Δυὸ ἐφαπλώματα.
 6. Δυὸ στρόσες.
 7. Τρεῖς βελέντζες.
 8. Μία τσέργα.
 9. Δυὸ σαΐσματα.
 10. Δέκα χεράμια.
 11. Ἕνδεκα μανδανίες.
 12. Ἕνα διάδρομο.
 13. Δεκαπέντε σακούλια.
 14. Πέντε ταπέτα.
 15. Τέσσερα φύλλα.
 16. Τρεῖς μπέρτες.
 17. Τέσσερις πάντες.
 18. Τρεῖς κουβέρτες.
 19. Δεκατέσσερα σενδόνια.
 20. Τρία τραπεζομάνδηλα διὰ τραπεζαρίαν.
 21. Δυὸ ἴδια μικρὰ.
 22. Τρεῖς τζακοποδιὲς.
 23. Ἕξι ζεύγη κουρτινάκια.
 24. Τρία στὸρ.
 25. Πέντε ζεύγη μαξιλάρια φιγούρας.
 26. Ἑπτὰ ἴδια ὕπνου.
 27. Δυὸ καναπλίκια.
 28. Δυὸ ζεύγη καναπέ-μαξιλάρια.
 29. Ἕνα Σταυρὸν.
 30. Μία πετσετοθήκην.
 31. Μία ἐφημεριδοθήκην.
 32. Μία βουρτσοθήκην.
 33. Δεκαπέντε ὑποκάμισα ἀνδρῶν.
 34. Δεκαπέντε παντελόνια ἀνδρῶν.
 35. Δεκαπέντε ἴδια γυναικὼν.
 36. Ἑπτὰ ὑποκάμισα γυναικῶν.
 37. Ὀκτὼ μπουτζάκια.
 38. Ἕξι μεσάλια.
 39. Τέσσερις δουζίνες πετσέτες.
 40. Μία δουζίνα πετσετάκια γλυκοῦ.
 41. Μία δουζίνα πετσετάκια τραπεζιοῦ.
 42. Ἕνα δισκόπανο.
 43. Δυὸ δουζίνες χειρομάνδηλα.
 44. Δυὸ δουζίνες κάλτσες ἀνδρῶν.
 45. Δυὸ δουζίνες κάλτσες γυναικῶν.
 46. Δυὸ νυκτικὰ ἀνδρῶν.
 47. Δυὸ ἴδια γυναικὼν.
 48. Ὀκτὼ μισοφόρια.
 49. Δέκα φορέματα.
 50. Ἕνα πανωφόρι.
 51. Τέσσερις ζακέτες.
 52. Τέσσερις ποδιὲς.
 53. Δυὸ σκέπες.
 54. Ἕξι σκεπομάνδηλα.
 55. Ἕνα δίσκο.
 56. Τρία ποτήρια νεροῦ.
 57. Ἕξι κουτάλια γλυκοῦ.
 58. Δυὸ ζεύγη φλυντζάνια.
 59. Δυὸ ζεύγη ρακοπότηρα.
 60. Ἕνα καφεκούτι.
 61. Δυὸ τσεντζερέδες.
 62. Δυὸ ταψιὰ.
 63. Ἕνα νταβὰ.
 64. Ἕνα τηγάνι.

Μὲ τὴν εὐχή μου Ἰωάννης Καπώνης
Πεντάλοφο τῇ 6 Μαρτίου 1929

Έρευνα του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας


Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr