Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 05:22 επισκέπτες: 22
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Γράμματα και Ειδήσεις από την Ποδολοβίτσα

ΒΗΜΑ Φ. 42/1916

Ἐμπρησμὸς Δασικῶν Ἐκτάσεων

Ἐπίσης ἔξωθι τοῦ χωρίου Ποδολοβίτσης ἐξερράγη πυρκαϊάν ἥτις ἀπετέφρωσεν περὶ τάς 5.000 στρέμματα δασικῆς, ἐκτάσεως ἐκ διαφόρων χαμόκλαδων καὶ δένδρων. Αἱ ζημίαι ὑπερβαίνουσι τάς 5.000 δρχ. Ἐπὶ τόπου μετέβη ὁ Μοίραρχος κ. Τσίρος προενέργειαν ἀνακρίσεων καὶ ἀνακάλυψιν τῶν ἐνόχων τοῦ ἐμπρησμοῦ, ὅστις ἠπείλησε καὶ αὐτὸ τὸ χωρίον Ποδολοβίτσα ν' ἀποτέφρωση.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Φ. 95/22-4-1923

Ποδολοβίτσα (τοῦ ἀνταποκρίτου μας).

Πρὸ ἔτους καὶ πλέον ἀπεστάλησαν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας ὅλα τὰ ἀπαραίτητα (τηλέφωνον, στοιχεῖα καὶ σύρμα) διὰ τὴν ἵδρυσιν τηλεφωνικοῦ γραφείου ἐνταῦθα. Ἤρξατο ἡ κατασκευὴ τῆς γραμμῆς ἀλλὰ συνεπείᾳ ἐλλείψεως 200 μέτρων σύρματος ἡ ἐργασία ἐγκατελείφθη καὶ τὸ ὑπάρχον τότε σύρμα ἐκλάπη μετ' ὀλίγον. Ἡ ἐν Μεσολογγίῳ Ἐπιθεώρησις καὶ ἡ Διεύθυνσις τοῦ Τ.Τ.Τ. φρονοῦμεν, ὀφείλουν νά ἐνεργήσουν ὅ,τι δεῖ διὰ τὴν ταχεῖαν ἵδρυσιν τοῦ τηλεφωνικοῦ γραφείου ἐν τῷ χωρίῳ μας.

ΤΡΙΧΩΝΙΣ Φ. 18/8/1929

Αἱματηροὶ Ἐκλογαὶ

Εἰς τὸ χωρίον Ποδολοβίτσα τὴν 11ην πρωινὴν τῆς παρελθούσας Κυριακῆς τῶν ἐκλογῶν συνεπλάκησαν δεκάδες κάτοικοι τοῦ χωρίου αὐτοῦ φέροντες μαχαίρας καὶ ἠπειλήθη γενικὸν αἱματοκύλισμα. Πρωταίτιοι τῆς σύρραξης ὑπῆρξαν οἱ Ἀφοὶ Κ.Π. καὶ Ι.Κ. οἱ ὁποῖοι ἐφιλονίκησαν καὶ τὸ χωρίον διῃρέθην ἕς δύο παρατάξεις ἔλαβον τὸ μέρος ἑνὸς ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς αἱματηρῆς συμπλοκῆς ἐτραυματίσθησαν ὁ Ι.Κ. καὶ ἡ Β.Π. ἡ ὁποία τελικῶς ὑπέκυψεν εἰς τὸ μοιραῖον. Ἐνεργοῦνται ἀνακρίσεις (ἐκ τῆς ἐφημερίδος Παναιτωλική - Γράφει ὁ Ἐρανιστής).

ΤΡΙΧΩΝΙΣ Φ. 26/7/1932

Λίαν προσεχῶς ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀποξήρανσιν τοῦ Λεσινίου. Τὸ ἔργο ἀνέλαβε ὁ Χαρίλαος καταβολῶν 500 χιλ. δρχ. Διὰ τοῦ ἔργου θὰ δοθοῦν εἰς ἀγροτικὸς χεῖρας 75 χιλ. στρέμματα.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Φ. 255/19-7-1930

Ὁ Νομάρχης κινεῖται...

Εἰς τὴν περιοδείαν τοῦ τὸν συνώδευον τὸν κ. Νομάρχην (κ. Κουράτος) πλὴν τοῦ Νομογεωπόνου κ. Σταυροπούλου καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν λιβαδίων τῶν διαλελυμένων Μονῶν ἐκ τῶν κ.κ. Βακαλοπούλου Διευθυντοῦ Νομαρχίας καὶ τοῦ κ. Ἐφόρου, ἥτις ἐπιτροπὴ παρέδωκεν εἰς τάς Κοινότητα Νεοχωρίου Κατοχῆς, Παλαιοκατούνης, Ποδολοβίτσης, Παλαιομάνινας καὶ Γουριᾶς τὰ λιβάδια ταῦτα, ἅτινα δυνάμει τοῦ τελευταίου νόμου (Νόμος 4604/1930 ΦΕΚ 140/301 Α), ἐξεχωρήθησαν ἐκ τῆς Ἀεροπορικῆς Ἀμύνας ἕς αὐτός.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ Φ. 407/30-11-1930

Κοινοτικὰ ὅρια

Τὸ Διοικητικὸν Δικαστήριον ἀπαρτιζόμενον ἀπὸ τὸν Μηχανικὸν κ. Μιχ. Καρακατσάνην, τὸν Εἰρηνοδίκην Αἰτωλικοῦ κ. Παπαγεωργίου, τὸν Ἔφορον κ. Ἀντωνόπουλον μὲ γραμματέα τὸν Γραμματέα τῆς Νομαρχίας κ. Παπανδρέου, συνεδρίασαν τὴν 24 καὶ 26 τρέχοντος ἐξεδίκασεν ὑποθέσεις ἀφορώσας τὰ ὅρια μεταξὺ τῶν Κοινοτήτων Μύτικα - Κανδήλας - Βάρνακα - Βάλτου - Ἀρχοντοχωρίου - Βασιλοπούλου Σογιού. Ἐπίσης τὰ ὅρια Ἀστακοῦ, Βλιζανῶν, Πενταλόφου, Νερομανάς, Βασιλοπούλου - Δραγμεστόν, ὅπου εἶχε μεταβῇ ἐπιτοπίως ὁλόκληρον τὸ δικαστήριον.

ΤΡΙΧΩΝΙΣ Φ. 31/7/1932

Ἐκκλ. Λειβάδια Διαλελυμένων Μονῶν

Ἀγωνιζόμενος ἐπὶ δύο ἔτη διὰ δικῶν καὶ διοικητικῶν ἐνεργειῶν κατώρθωσεν (Ο ΚΑΡΑΣΕΒΔΑΣ) καὶ παραχωρήθησαν δέκα ὀκτὼ (18) λιβάδια Ἐκκλησιαστικά, ἀξίας περίπου 15 ἑκατομμυρίων ἕς διαφόρους κοινότητας... Ποδολοβίτσης...
Ἀπαλλοτρίωσις ...Ἐπίσης οἱ Ποδολοβιτσάνοι ἠγόρασαν περίπου 500 στρέμματα ἕς τὴν περιφέρειαν τῶν ἀπὸ τὸν Κουτσομπίναν.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Φ. 658/14-5-1938

Καλλιτεχνικές βραδιές

Τὴν παρελθοῦσα ἑβδομάδα ἐδόθη ὑπὸ τῶν ἐρασιτεχνῶν τοῦ φιλοπροοδευτικοῦ συλλόγου «Οἰνίας» ὑπὲρ τοῦ σχολικοῦ κήπου, θεατρικὴ παράσταση μὲ τὸν ρουμελιώτικο ἀριστούργημα τοῦ Κορομηλὰ ὁ «Ἀγαπητός της βοσκοπούλας». Τὸ ἔργον ἀνεβιβάσθη τὴ διδασκαλία τοῦ εὐγενῶς προσφερθέντος συμπατριώτου μας καλλιτέχνου κ. Ρολάνδου Χρελία. Τὴν πρωτοβουλίαν εἶχεν ἀναλάβη ὁ διακριθεῖς πάντοτε διὰ τὴ δραστηριότητα τοῦ διευθυντὴς τοῦ σχολείου κ. Παῦλος Τσιλιγιάννης.

Στὴν παράσταση διακρίθησαν ἐκτὸς τῶν καλλιτεχνιδῶν κ. Χρελία καὶ Ἀγγελοπούλου οἱ ἐρασιτέχναι κ. Πάνος Εὐθυμίου, ποὺ ὑπεδύθη τὸν ρόλον τσέλιγκα «ἀγαπητικοῦ» Μήτρου, ὁ κ. Δ. Κορδόσης, στὸν Λιάκο, ὁ κ. Κ. Πετρόπουλος ἀρκετὰ καλός. Ἐπίσης κάλοι οἱ κ.κ. Ν. Κυρίκος, Πετρονικολὸς καὶ Λιάσκος. Ἐξαιρετικὴν δὲ ἐπιτυχία ν ἐσημείωσεν Πάνος Καπώνης στὸ ρόλο του μπάρμπα Χρόνη, ποὺ μὲ τὸ χαριτωμένο παίξιμό του σκορποῦσε κάθε στιγμή τὴ χαρὰ καὶ τὸ γέλιο στοὺς θεατάς ποὺ τὴν εὐχαρίστησιν τῶν ἀπεδείκνυον τὰ αὐθόρμητα χειροκροτήματα.

Εὐχάριστου μὲν τὸν κ. Ρολάνδον Χρελίαν διὰ τὴν εὐγενῆ καλωσύνη ποὺ εἶχε νὰ ἔλθη, λάβη τὸν κόπο νὰ διδάξη τὸ ἔργον καὶ συγχαίρομεν τοὺς ἐρασιτέχνος μας διὰ τὴν προσπάθειαν τῶν αὐτήν. Λ.Κ Χ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Φ. 549/14-3-1936

Ἐξέγερσις τῶν κατοίκων

Πεντάλοφος Ξηρομέρου (Περιοδεύοντος συνεργάτου μας) Οἱ κάτοικοι Πενταλόφου εὑρίσκονται εἰς μεγάλην ἐξέγερσιν διότι ὁ ἐργολάβος κ. Σάββας ὅστις ἀνέλαβεν τὴν κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ Ἀστακοῦ - Κατοχῆς ἐδήλωσεν ὅτι ἡ ὁδὸς θὰ διέλθη περὶ τὰ 3 χίλ. μακράν της Κοινότητος, ἀλλάσσων τὴν ἀρχικήν της κατεύθυνση. Ἀστακὸς - βλύζ. Πηγάδια - Στρογγυλοβούνι - Σιδηράμαξαν - Πεντάλοφον - Παλαιοκάτουνα - Κατοχή. Ἤδη ὁ ὡς ἄνω ἐργολάβος καθ’ ἡμᾶς κατήγγειλαν οἱ κάτοικοι ζητεῖ νὰ μεταφέρει τὸν δρόμον ἀπὸ Σιδηράμαξαν δυτικώτερον τῆς Πενταλόφου 3 χίλ. νὰ ὑψωθῆ ὁ δρόμος πλέον τῶν 3 χίλ. νὰ κατασκευασθοῦν καὶ δυὸ (2) τεράστιοι γέφυραι. Ἐνῶ ἡ ἀρχικὴ κατεύθυνσις καὶ τὰ χωριὰ θὰ ἐξυπηρετήσει καὶ στενώτερος θὰ ἐγένετο ὁ δρόμος καὶ μὲ ὀλιγωτέρας δαπάνας. Πῶς σκέπτεται ὁ ἐργολάβος κ. Σάββας εἶναι δισεξήγητον καὶ πὼς αὐτὸς ἔχει δικαίωμα νὰ προβαίνει ἕς τοιαύτας σοβαρᾶς μετατροπάς τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου τῆς χαράξεως τῆς ὁδοῦ χωρὶς τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἁρμοδίου νομομηχανικοῦ, ἐκτὸς ἐὰν καὶ οὗτος ἐνέκρινε. Ἀλλὰ πότε καὶ διὰ ποιοὺς λόγους γεννηθέντας ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐναντίον προφανῶς τοῦ συμφέροντος τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν κατοίκων τόσων χωριῶν; Μὴ ἔχουν οἱ κάτοικοι δίκαιον ὑποπτευόμενοι ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῆς χαράξεως πρόκειται νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ συμφέροντα τῆς Ἑταιρείας Λεσίνι; Τὸ ζήτημα πρέπει νὰ διερευνηθῆ τὸ ταχύτερον

Ν. Ὑφαντόπουλος

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Φ. 213/214/23-11-1924

Χρόνια ὁλόκληρα χωρὶς Πορθμεῖον. Δικαιώταται Διαμαρτυρίαι. Συγκινηθεῖτε ἁρμόδιοι.

Ποδολοβίτσα (Νοέμβριος τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας)

Εἶναι γνωστὸν ὅτι σπουδαιοτάτη καὶ αἵ ζωτικοτάτη συγκοινωνία τοῦ λαοῦ Ἀκαρνανίας καὶ Αἰτωλίας ἐκτελεῖ τὸ Πορθμεῖον Ποδολοβίτσης - Γουριᾶς.

Ἀνέκαθεν εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν τοῦ Ἀχελῴου ὑπῆρχε τὸ μεγαλύτερον καὶ καλύτερον μεταξὺ ὅλων τῶν πορθμείων, ἀλλὰ πρὸ ἐτῶν παρεσύρθη τοῦτο καὶ ἐβυθίσθη καὶ οὕτω ἐκλείψαντος τοῦ πορθμείου, τὸ ὁποῖον εἰς τὸν μακάριον αὐτὸν τόπον ἐπεῖχε θέσιν γεφύρας, κατεδικάσθημεν εἰς τὴν καταστρεπτικὴν καὶ ἀφόρητον ἔλλειψιν καὶ τῆς μοναδικῆς αὐτῆς συγκοινωνίας μας.

Οἱ ἁρμόδιοι ἂς συγκινηθοῦν. Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς φορολογούμενοι καὶ πολὺ φορολογούμενοι πολῖται.

Α.Α. Καρβέλας

ΕΡΕΥΝΑ Φ. 22/24-7-1927

Εἰς Ποδολοβίτσαν τὴν 25ην Ἰουνίου ὁ 18ετής Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου ἐκ τῶν καλλίστων οἰκογενειῶν τοῦ χωρίου, ἐπιχειρήσας νὰ κολύμβηση εἰς τὸν Ἀχελῶον καὶ παρασυρθεῖς ὑπὸ τῶν ρευμάτων ἐπνίγη, τὸ πτῶμα ἐξεβράσθη μετὰ 18 ὥρας. Τοῦ ἐγένετο κηδεία μεγαλοπρεπής.

- Εἰς Ἀστακὸν ὁ Γέρ. Κουρούκλης ἀλληλοαπήχθη μὲ τὴν κόρην τοῦ Πάνου Σπανοῦ συνεχίσαντες τὸ εἰδύλλιον τῶν ἐν Ποδολοβίτσῃ.

ΕΡΕΥΝΑ Φ. 29/13-11-1927

Παρατηρήσεις

Ἐφέτος ἀφοῦ ἐπεστράφη πλειστάκις ἄπρακτος ὁ Πρόεδρος τοῦ Σύν/σμοὺ Ποδολοβίτσης ἐχρειάσθη νὰ ἔλθουν ἑξῆντα τέσσερες (64) συνεταῖροι του Συνεταιρισμοῦ τούτου καὶ νὰ σταλίζουν ἐπὶ ὥρας εἰς τὸν προθάλαμόν του ἐνδιαιτήματος τῆς Τραπέζης ἡ ὁποία κατέχει κραταιῶς τὸν(...) τίτλον της Ἐθνικῆς, διὰ νὰ πάρουν ὀλίγα Τραπεζογραμμάτια.

Ἡ κωμωδία περνάει τὰ ὅρια ἀντοχῆς καὶ εἰσέρχεται σιγὰ - σιγὰ εἰς τὴν περιφέρειαν ὅπου ἐμφολεύει ὁ κίνδυνος διὰ τὰ συμφέροντα ὄχι μόνον της Τραπέζης ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ὑπαλλήλων της...

ΕΡΕΥΝΑ Φ. 30/30-11-1927

Παρατηρήσεις

Εἰς τὴν Ποδολοβίτσαν ὅπως μας καταγγέλλεται διακόπτεται ἡ διαπόρθμευσις ὅταν τὰ ὕδατα τοῦ Ἀχελῴου ἀνέλθουν κατὰ ὀλίγους πόντους ἡ συγκοινωνία ἐκτελεῖται διὰ Κατοχῆς ὅπου ὑπάρχουν ἰδιωτικὰ τοῦ κ. Μπορώνου.

Μᾶς καταγγέλλεται ἀκόμα ὅτι, καίτοι ἐζήτησεν ὁ Σύν/σμὸς Ποδολοβίτσης νὰ ἀναλάβη ἐργολαβικῶς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν μὲ τὴν αὐτὴν ἀμοιβὴν ἦν ἤδη λαμβάνουσιν οἱ πορθμεῖς δὲν τοῦ ἀνετέθη. Δυνάμεθα νὰ μάθωμεν τοὺς λόγους;

ΕΡΕΥΝΑ Φ. 37/12-8-1928

Ἐκ Παλαιοκατούνης

Ἐπίσης συμβούλια Ἐκκλησιαστικὸν καὶ κοινοτικὸν ἀπασχολεῖ σοβαρῶς ἡ ἔλλειψις ὕδατος τὸ ὁποῖον μεταφέρουν αἱ γυναῖκες εἰς τάς κεφαλὰς τῶν ἐντὸς καζανιῶν ἀπὸ τὸν Ἀχελῶον ποταμὸν ἀπέχοτος περὶ τὰ 2 1/2 περίπου χιλιόμετρα. Διὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ μελετᾶται ἡ μεταφορὰ τῶν ὑδάτων τοῦ κατασκευασθέντος ὑδραγωγείου εἰς τὸ Παλαιοχώρι ἐπὶ Δημάρχου Θ. Λυμπερίου (ἐκ Ποδολοβίτσης).

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Φ. 268/18-10-1930

Ἀνὰ τὰ χωρία τοῦ Ξηρομέρου.

Ἐντυπώσεις τοῦ περιοδεύοντος συνεργάτου μας. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΠΟΔΟΛΟΒΙΤΣΑ.

Τὰ τελευταία ἔτη τὸ χωρίον τοῦτο παρουσιάζει ἀρκετὴν πρόοδον καὶ ἀνάπτυξιν. Τὸ Κοινοτικὸν Συμβούλιον καὶ ἴδια ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ κ. Μπάκας μὲ τὴν ἐνεργητικότητα καὶ ἐπιμέλειαν τῶν κατώρθωσαν τὴν ἐκτέλεσιν πολλῶν κοινοτικῶν ἔργων διαφόρων ὁδῶν κ.λ.π. φιλοτίμως ἐργαζομένων καὶ τῶν κατοίκων. Ὁ λειτουργῶν Σύλλογος Κοινωφελῶν Ἔργων διὰ τῆς ὀργανώσεως διαφόρων ἑορτῶν καὶ θεατρικῶν παραστάσεων συνέλεξε ἀρκετάς χιλιάδας δραχμῶν αἵτινες θὰ διατεθοῦν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν διαφόρων ἔργων. Συνετελέσθη ἤδη μία κοινοτικὴ ὁδὸς ἄγουσα πρὸς τὸ πορθμεῖον Γουριὰ ἡ ὁποία ὡς καὶ ἄλλαι τινὲς θὰ δενδροφυτευθώσι ὑπὸ τῶν μαθητῶν μερίμνῃ τοῦ δημοδιδασκάλου κ.Στραβοδήμου.

Ἐλ. Παχνᾶς

Έρευνα του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας


Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr