Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 03:10 επισκέπτες: 16
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Κοινοτικὴ ἀπόφαση ἀριθ. 7

κοινοτικό συμβούλιο

Τὸ κοιν. Συμβούλιο τῆς κοιν. Πενταλόφου συνελθὸν σήμερον τὴν 6ην τοῦ μῆνα Αὐγούστου τοῦ 1949 ἡμέραν Σάββατον καὶ ὥρα 11 π.μ. εἰς συνεδρίασην κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου αὐτοῦ καὶ ἄκουσον αὐτὸν ἐκθέσας ὅτι ἐπειδὴ ὁ κοιν. Κλητὴρ Ἐμμανουὴλ Κασσαλὴς ἐγκατέλειψε τὴν θέσιν τοῦ διότι ἡ κοινότης εὑρίσκεται εἰς ἀδυναμίαν νά καταβάλῃ τοὺς μισθοὺς τῶν κοινοτ. Ὑπαλλήλων δέον τὸ Συμβούλιο νά προβεῖ εἰς τὴν ἀπόλυσιν τούτου, γιατὶ ὁ μὲν κοινοτ. Γραμματέας καίτοι μὴ λαμβάνων ὁλωσδιόλου μισθὸν παραμένει ὑπηρετῶν τὴν κοινότητα οὕτως ὅμως ἐγκατέλειψε τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ.

Τὸ Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψει τὴν ἄνω πρότασιν τοῦ προέδρου

Ἀ π ο φ α ί ν ε τ α ι

Ἀπολύει ἀπὸ 1ην Ἀπριλίου (ἀφ’ ἔπαυσεν ὑπηρετῶν τὴν κοινότητα) τὸν κλητῆρα τῆς Κοινότητος Ἐμμάν. Κασσαλὴν διὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἀναφερομένους λόγους.

Ἐγένετο ἀπεφασίσθῃ καὶ ὑπεγράφῃ

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Σκουτέρης 1) Δυσανάγνωστο
  2) Δυσανάγνωστο
  3) Μπίκας

Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr