Πεντάλοφο - Ποδολοβίτσα
Αγαπητοί Επισκέπτες Καλώς Ήρθατε Στο Χωριό Μας
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 05:04 επισκέπτες: 22
Skip Navigation Links

Ἱστορικά ἔγγραφα Ποδολοβίτσης

Γεφύρωση Αχελώου Γουριά - Πεντάλοφο

Γράμματα καί Εἰδήσεις ἀπό Ποδολοβίτσα

Μὲ διάταγμα τοῦ 1936 (ΦΕΚ 453/1939) συνεστήθη Σύνδεσμος τῶν Κοινοτήτων Παλαιοκατούνας, Κατοχῆς καὶ Πενταλόφου μὲ σκοπὸ τὴν ἐκτέλεση ἔργων Συγκοινωνίας.

Τὸ Διάταγμα τοῦτο καὶ ἕς ἀφορμῆς ἀναφορᾶς τῶν κατοίκων Γουριᾶς «περὶ γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου στῇ θέση «Καστέλι» ἔγιναν αἰτία νὰ ξεσπάσει ἕνας «πόλεμος» μεταξὺ τῶν κοινοτήτων Κατοχῆς - Γουριᾶς - Παλαιοκατούνας καὶ Πενταλόφου» γιὰ τὴν γεφύρωση τοῦ Ἀχελώου. Γιά τὴν ἱστορία καταχωρῶ παρακάτω τὰ ὑπομνήματα τῶν Κοινοτήτων Γουριᾶς. Κατοχῆς καὶ Πενταλόφου.

Οἱ κάτοικοι τῆς Γουριᾶς τοῦ κατωτέρω δημοσιευόμενου ὑπομνήματος τῶν πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ ζητοῦν δι' οὖς λόγους λεπτομερῶς καὶ ὀφείλει νὰ ὁμολογηθεῖ πειστικὸς ἐκθέτουν - τὴν γεφύρωσιν τοῦ Ἀχελώου εἰς θέσιν «Καστέλι» τῆς περιφερείας τοὺς Ὑπόμνημα.

Ὑπόμνημα Γουριᾶς πρός τόν Πρωθυπουργόν

Τῶν κατοίκων τῆς Κοινότητος Γουριᾶς Παραχελωίτιδος: Πρὸς τὸν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως - Ἀθήνας.

Μελετωμένης τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ ἔργον προορισμένον νά ἐξυπηρετήσῃ σημαντικῶς τὴν ἰδιωτικὴν οἰκονομίαν τοῦ ἐνδιαφερομένου τόπου καὶ γενικώτερον τὴν Ἐθνικὴν Οἰκονομίαν, ἅπαντες οἱ κάτοικοι τῆς Γουριᾶς, ὣς εὑρισκόμενοι ἐγγὺς τῶν πραγμάτων, τὴν σοβαρότητα τοῦ ἔργου καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀπαιτηθησομένης δαπάνης, θεωροῦσι σκόπιμον ὑποβάλωσι εὐσεβάστως ὑπὸ τὴν κρίσιν ὑμῶν καὶ τῆς Κυβερνήσεως τὰ ἑπόμενα.

Ἡ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελώου ἐνδείκνυται παρὰ τὴν Γουριάν καὶ εἰς τὴν θέσιν τῆς διαπορθμευομένης διὰ τοῦ ὁμωνύμου πορθμείου, ἔνθα καὶ εὐχερῆ εἶναι αὐτή κατὰ τοὺς εἰδικούς, διότι κατὰ τὸ παρελθόν, καθ' ὁ σημαντικὴ παραγωγὴ τῆς ἐκεῖθεν τοῦ Ἀχελώου περιφερείας διεκομίζετο διὰ τοῦ μνησθέντος πορθμείου οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ συγκοινωνιακὸς σημαντικότατα ἐξυπηρετήθη ὁ πληθυσμὸς τῆς λόγῳ περιφερείας διὰ τοῦ πορθμείου τούτου, παρ' ὅτι τὰ ἕς ἐξυπηρέτησιν τῶν διαπορθμενομένων συγκοινωνιακὰ μέσα καὶ πρωτόγονα ἦσαν καὶ ἀνεπαρκῆ, συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς τοιαύτης γεφύρωσης, ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον διασφαλίζει τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ γεννηθησομένου ἔργου ἀπὸ ἀπόψεως ἐξυπηρετήσεως τῆς χειμαζομένης συγκοινωνιακῶς περιφερείας Ξηρομέρου καὶ ἐνισχύσεως τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἕνεκα τῆς ἐκεῖθεν τονώσεως καὶ ἀναγεννήσεως τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας Ξηρομέρου.

Ἅπασα ἡ ἐκεῖθεν τοῦ Ἀχελώου Περιφέρεια Ξηρομέρου, πολύτιμος ἕς παραγωγὴ καπνῶν καὶ βαλανιδιῶν κατατυραννείται ἀπὸ τὴν δυσχέρειαν τῆς διαπόρθμευσης, ἰδίως κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μήνας ταλανίζεται καὶ καταπατεῖτε ὑποχρεωμένη ὅτε ὑπαγομένη δικαστικῶς ἕς Μεσολόγγιον νὰ μεταβαίνει διὰ μέσῳ Ἀγρινίου ἕς Μεσολόγγιον καὶ θὰ ἀπέβαινεν ἀληθῶς εὐεργεσία διὰ τὸν ἀτυχῆ αὐτὸν πληθυσμὸν ἡ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελώου παρὰ τὴν Γουριὰν διότι αὐτὴ θὰ συνέδεε διὰ τῆς εὐρυτέρας καὶ συντομωτέρας ὁδοῦ τὴν περιφέρειαν Ξηρομέρου μετὰ τῆς πρωτευούσης τοῦ Νόμου, ἧς τόσον δεῖται αὐτὴ. Ἀντιθέτως ἀντενδείκνυται καὶ θὰ ἀπετέλει ἀδικία ἡ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελώου παρὰ τὴν Κατοχὴν διὰ τοῦ πορθμείου τῆς ὁποίας οὐδέποτε διεκομίσθησαν προϊόντα τῆς περιφερείας Ξηρομέρου οὐδὲ καὶ εἰς ἄνθρωπος Ξηρομερίτης διεπορθμευθεὶς ἐκεῖσε, πλὴν τῶν προσκειμένων ἐγγύτατα ἀγόνων χωριῶν Κατοχῆς καὶ Παλαιοκατούνης καὶ θὰ ἐπανελαμβάνετο τὸ σοβαρὸν σφάλμα, ὅπερ διεπράχθη διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Σιδηροδρομικού δικτύου ἐξικνουμένου μέχρι Κατοχῆς, ὅπερ ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ἐχρεωκόπησε καὶ ἀπέβη τελείως ἄγονον, καταδικασθὲν νὰ μεταφέρῃ ἐλάχιστος ὀκάδας σιτηρῶν τῆς περιφερείας Κατοχῆς καὶ νὰ ἐξυπηρετῇ πληθυσμὸν ἀνερχόμενον εἰς τρεῖς χιλιάδας. Θὰ ἦτο συνεπῶς ὄχι μόνον ἄστοχον ἀλλὰ καὶ θὰ ἐζημίωνεν τὴν ἰδιωτικὴν οἰκονομίαν τῆς μελλούσης νὰ ἐξυπηρετήση διὰ τὸ ὑπὸ σκέψιν ἔργον περιφερείας Ξηρομέρου, νά ὑποχρεωθεῖ αὐτὴ νά διανύση τὴν μακρὰν καὶ ἐπίπονον μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἀχελώου ὁδὸν διὰ νὰ ἀνακαλύψῃ ἐκεῖ τὴν γέφυραν ἡ ὁποία ὑποτίθεται θὰ ἐγένετο διὰ νὰ ἐξυπηρετήση τὰ συμφέροντα τῆς περιφερείας αὐτῆς. Φυσικωτέρα θέσις διὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ καὶ νὰ προάγῃ τὸ βιωτικὸν ἐπίπεδον τῆς χειμαζομένης συγκοινωνιακῶς περιφέρειας Ξηρομέρου εἶναι ἡ Γουριὰ διότι αὐτὴ εὑρίσκεται ἕς τοιαύτην θέσιν ὥστε ἡ ἐν αὐτῇ γεφύρωσις τοῦ Ἀχελώου θὰ συνέδεε καὶ τὸ ἀπώτερον ἄκρο τοῦ Ξηρομέρου μετὰ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Γουριᾶς - Αἰτωλικοῦ - Μεσολογγίου καὶ θὰ συνετέμνετο ἂν μὲν ἐμηδενίζετο καὶ ἡ μακροτέρα ἀπόστασις. Ἤδη παρ' ὅλην τὴν δυσχέρειαν τοῦ πορθμείου Γουριᾶς ἐμφανίζει πολὺ μεγαλυτέραν κίνησιν ἀπὸ τὸ τοιοῦτον Κατοχῆς καθ' ὁ τοῦτο καταφαίνεται ὣς ἐκ τῆς καθημερινῆς μεταφορᾶς ἐπιβατῶν καὶ προϊόντων δι' αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων μεταφορικῶν μέσων περισσότερον ἀσυγκρίτως παρὰ διὰ τοῦ σιδηροδρόμου Κατοχῆς.

Πεποίθαμεν ὅτι ταῦτα τίθενται ὑπὸ τὴν κρίσιν ὑμῶν, ἐξυπηρετοῦμεν τὸ δίκαιον καὶ πραγματικὸν συμφέρον τοῦ ἐνδιαφερομένου τόπου καὶ τὴν Ἐθνικὴν Οἰκονομίαν διότι μόνον ἡ παρὰ τὴν Γουριὰν γεφύρωσις τοῦ Ἀχελώου θὰ ἀποβῇ ἀληθὲς ἔργον πολιτισμοῦ καὶ θὰ ἐξυπηρετήση πραγματικῶς καὶ δέν θὰ καταστῇ ἄγονος ὅπως ἀσφαλῶς θὰ συμβεῖ ἂν αὐτὴ γίνη ἕς Κατοχήν. Ὣς κατακλεῖδα τοῦ παρόντος ἐπιτραπήτω ἡμῶν ν' ἀναφέρωμεν ὅτι δικαιωτέρα ἀλλὰ καὶ ἁπλουστέρα λύσις τοῦ προβλήματος τοῦτο θὰ ἦτο ἐρώτημα τιθέμενον πρὸς τοὺς κατοίκους καὶ τὰ Κοιν. Συμβούλια ἁπάντων τῶν χωρίων Ξηρομέρου, ποῦ προτιμῶσι τὴν κατασκευὴν γεφύρας ἕς Γουριὰν ἢ Κατοχήν;

Εὐπειθέστατοι (Ὑπογρ. Κατοίκων).

Τί ἀπαντᾶ εἰς τήν Γουριάν ἡ Κατοχή

Κατοχὴ Ξηρομέρου 18 Ἰανουαρίου. Εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 590/9-1-ε.ε. φύλλου τῆς ἐγκρίτου ὑμῶν ἐφημερίδος, ἐδημοσιεύθη ὑπόμνημα πρὸς τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ὣς καὶ τηλεγράφημα πρὸς τὸν κ. Νομάρχην Αἰτωλίας τῶν κατοίκων Γουριᾶς αἰτούντων τὴν γεφύρωσιν τοῦ Ἀχελώου εἰς τὴν ἐγγὺς τοῦ χωρίου τῶν θέσιν «Καστέλι». Δέν ἠθέλησε κανεὶς κ. Διευθυντὰ ἐξ ἡμῶν ν' ἀπασχολήση τόσον τὴν Κυβέρνησιν ὅσο καὶ τὸν ἀγαπητὸν μας «Ῥουμελιώτην» διὰ τὸ ζήτημα τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου καθ' ὅσον εἴχομεν, ἔχομεν καὶ θὰ ἔχωμεν τυφλὴν ἐμπιστοσύνην στοὺς σημερινοὺς ἰθύνοντας. Ἀλλὰ ἐφόσον ἐπροκλήθησαν παρὰ τῶν κατοίκων Γουριᾶς οἵτινες ἐνεφανίσθησαν ὣς φιλάνθρωποι, πολυεύσπλαχνοι καὶ κηδεμόνες τῶν χωρίων Ξηρομέρου, παρακαλῶ εὐαρεστηθεῖτε καὶ δημοσιεύσετε τὰ κάτωθι ἶνα λάβωσι γνῶσιν οἱ ἁρμόδιοι. Οἱ κάτοικοι τῶν χωρίων Γουριᾶς καὶ Πενταλόφου μόλις ἐπληροφορήθησαν ὅτι μελετᾶται ἡ γεφύρωσης τοῦ Ἀχελώου ἐξέδραμον ἀνὰ τὰ χωρία τῆς Ἐπαρχίας Ξηρομέρου ἐκλιπαρόντες τὰ Κοινοτικὰ Συμβούλια ἶνα ἐπιδώσωσι ψηφίσματα ὑπὲρ τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου παρὰ τὴν θέσιν «Καστέλι» Γουριᾶς, πῶς δῆθεν ἐξυπηρετοῦνται δι' αὐτῆς τὰ συμφέροντα τῶν ἐνῶ πραγματικῶς τὰ χωρία Ξηρομέρου ἐξυπηρετοῦνται διὰ τοῦ λιμένος Ἀστακοῦ, ὅστις εἶναι πλησίον αὐτῶν καὶ δι' αὐτοῦ μεταφέρουν τὰ προϊόντα τῶν, ἄλλα δὲ διὰ τῶν αὐτοκινήτων.

Γέλωτας προξενεῖ ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν κατοίκων Γουριᾶς ὅτι τόσον ἡ Κατοχὴ ὅσον καὶ ἡ Παλαιοκατούνὰ τυγχάνουσιν ἄγονα, διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν ὁποίων ἐπικαλεῖται τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ὑποκ/τος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης Μεσολογγίου, πρὸς τὸ ὁποῖον κατὰ τὴν ἐφετινὴν συγκέντρωσιν τοῦ Ἀραβοσίτου μόνον ἡ Κατοχὴ παρέδωσε διὰ χρέη πρὸς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν περὶ τάς 75.000 ὀκάδας ἀραβοσίτου, χωριστὰ πόσας χιλιάδας ὀκάδας παρεδόθη ἕς τὸ Ἐμπόριον, ποσότης ἡ ὁποία διεκομίσθη ἐκ τῶν πορθμείων Κατοχῆς, ἐνῶ ἀντιθέτως τὰ χωρία Πεντάλοφος καὶ Γουριὰ δέν παρήγαγαν οὔτε ὀκάν, ἐκτὸς ἐὰν θεωροῦν παραγωγὴν τὰ «Καλάθια» τῆς Πενταλόφου. Ἀνακριβῆ τυγχάνουσι καὶ τὰ γραφέντα ὅτι διακομίζονται ἐκ τοῦ πορθμείου Γουριᾶς βελανιδιὰ καὶ καπνὰ διότι τοιαῦτα δέν παράγει ἡ Πεντάλοφος, παράγουν μόνον τὰ χωρία Ξηρομέρου, τὰ ὁποῖα ὣς προαναφέρω τὰ μεταφέρουν διὰ τοῦ λιμένος Ἀστακοῦ καὶ δι' αὐτοκινήτων ἕς Ἀγρίνιον. Ἐπίσης ἀστεῖος εἶναι ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν κατοίκων Γουριᾶς ὅτι διὰ τοῦ πορθμείου τῶν διαπορθμεύονται Ξηρομερίται, διότι οὗτοι ἔχουν καλυτέραν συγκοινωνίαν ἀτμοπλοϊκῶς καὶ δι' αὐτοκινήτου.

Ἐνῶ ἀντιθέτως ἕς τὸ χωρίον μας λειτουργοῦν δύο πορθμεῖα τὰ ὁποῖα ἀνελλιπῶς ἐργάζονται μεταφέροντας ἐπιβάτας καὶ δὴ ἐμπορευομένους οἵτινες ἀφίκνονται ἐνταῦθα δι' ἐμπορικὸς τῶν ἐργασίας, δεδομένου ὅτι τόσον ἡ Κατοχὴ ὅσον καὶ ἡ Παλαιοκάτουνὰ ἔχουσιν μεγάλην κτηνοτροφίαν καὶ γεωργικὴν παραγωγήν, ἐνῶ ἐκ τοῦ πορθμείου Γουριᾶς διαπορθμεύονται μόνον τὰ ἐγχώρια ὄργανα (νταούλια) τῆς Πενταλόφου. Δέν θὰ ἐκφράσω γνώμην κ. Διευθυντὰ περὶ τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου καὶ ποῦ πρέπει νὰ γεφυρωθεῖ οὗτος, διότι θὰ γνωμοδοτήσουν οἱ εἰδικοί.

Σεβόμενος κ. Διευθυντὰ τὸν χῶρον τῆς ἀξιοτίμου ἐφημερίδος σᾶς δέν θὰ ἐπανέλθω.

Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν.

Μὲ ἐκτίμησιν
Κωνστ. Θ. Μποβολὴς


Τί ἀπαντᾶ εἰς τήν Κατοχήν ἡ Πεντάλοφο

«ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» Φ. 594/13-2-1937

Τὸ Δημοψήφισμα διὰ τὴν γεφύρωσιν τοῦ Ἀχελώου συνεχίζεται. Ἡ Πεντάλοφος σήμερα ἀπαντᾷ εἰς τὴν Κατοχὴν καὶ ἡ Γουριὰ θ' ἀπαντήση εἰς τὸ προσεχές. Πυρὰ ὁμαδόν κατὰ τῆς Κατοχῆς. Ἀλλὰ ἂς ἀναμείνωμεν καὶ τὴν ἰδικὴ τῆς ἀπάντησιν.

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ τοῦ «Ρουμελιώτου»

Πεντάλοφος Ξηρομέρου, 4 Φεβρουαρίου. Τὸ ἕς τὸ ὑπ' ἀριθμ. 592/30.1.ε.ε. φύλλον τοῦ Ρουμελιώτου ἀφελὲς δημοσίευμα τοῦ ἐκ Κατοχῆς κ. Κ. Μποβολὴ μας ἀναγκάζει νὰ ζητήσωμεν τὴν πολύτιμον φιλοξενίαν σᾶς. Ὁ κύριος αὐτὸς παρανοήσας ὁλοτελῶς τοῦ σκοποῦ τῆς μελετωμένης γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου, μὴ ἔχων δὲ οὐδὲν τὸ λογικὸν καὶ σοβαρὸν ν' ἀντιτάξῃ ἕς τὰ ἐπιχειρήματα ὀγκολίθους τοῦ πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ὑποβληθέντος ὑπομνήματος τῶν κατοίκων Γουριᾶς - ἔχων ὅμως ὁπωσδήποτε τὴν ἀξίωσιν νὰ ὑποστῶμεν καὶ διὰ τὸν τύπον τοῦ δημοσιεύματος τοῦ ἔγραψε τὸ ἀφελὲς καὶ ἀστεῖον ἄρθρον, ὁμιλῶν περὶ «καλαθιῶν» καὶ «νταουλιῶν» ὣς προϊόντων τῆς Πενταλόφου. Ἐλπίζομεν νὰ μας ἐπιτραπῇ ν' ἀπαντήσωμεν κ. Διευθυντὰ εἰς τὸν ἐν λόγῳ κύριον δι' ὀλίγων καὶ μόνον εἰς τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα τόσον ἀστόχως ἔθιξε. Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἰς τὴν ὁποίαν «εἶχες» κύριε «ἔχεις καὶ θὰ ἔχῃς» ἐμπιστοσύνην, ἀσφαλῶς δέν πρόκειται νὰ ἐπηρεασθεῖ ἕς τὸ σπουδαῖον τοῦτο ἔργον οὔτε ἀπὸ τάς δικαίας ἀπόψεις τῶν αἰτούντων γέφυραν ἕς Πεντάλοφον - Γουριάν, οὔτε ἀπὸ τάς μὴ σοβαρὸς τοιαύτας τῶν ζητούντων ἕς Κατοχήν, ἀλλ’ ὅτι θ' ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον ὅπου ἁρμόζει. Ἡ Γουριὰ καὶ ἡ Πεντάλοφος δέν ἐφαντάσθηκαν ὅτι δύνανται νὰ διεκδικήσωσι τὸν τίτλον «κηδεμόνος» τοῦ Ξηρομέρου ὣς ἐσεῖς τῆς Κεφαλληνίας ἧς ἤν ἐνίσχυσιν μὲ σατανικὴν πονηρίαν... (εὐνοούμεθα;) ἐπικαλεσθεῖτε, δεδομένου ὅτι τόση ταυτότης συμφερόντων Κατοχῆς - Κεφαλληνίας ὑπάρχει ὅση Διδυμοτείχου - Καλάμου. Τὸ Ξηρόμερον καὶ εἰδικῶς οἱ Κοινότητες Ἀστακοῦ - Καραϊσκάκη - Βασιλόπουλο - Χρυσοβίτσα - Πρόδρομος - Ἀγράμπελο - Μπαμπίνο - Παπαδάτου - Μαχαλά - Κατούνὰ - δέν ἔχουν εὐτυχῶς τὴν κρίσιν τοῦ ἐπιστολογράφου, ἀφοῦ δι' ὑπομνημάτων τῶν ἐζήτησαν τὴν γεφύρωσιν ἕς Πεντάλοφον - Γουριάν. Ἂν δέν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀτυχῆ τοῦ γνώμην ὅτι δῆθεν ἕς τίποτε δέν θὰ ὠφελήσῃ διὰ τῆς γεφυρώσεως τοῦ Ἀχελώου τοῦτο ἕς βάρος ὄχι τῆς Πενταλόφου, ἀλλὰ τῆς νοημοσύνης τοῦ εἶναι, διότι ὅλως ἐπιπολαίως ἐφαντάσθη ὅτι ἐὰν γίνη γέφυρα θὰ γίνη μόνον διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν ἑνὸς χωρίου. Ἂν ἐπιτελοῦς οἱ Ξηρομερίτες εἰς πεῖσμα θέλουν νὰ διέρχονται διὰ Μεσολογγίου διὰ τάς παντοίας τῶν ἀνάγκας διὰ Πενταλόφου τοὺς συμβουλεύομεν νὰ τοὺς ...καταγγέλλη.

Σχετικῶς μὲ τὴν ...διαταγὴν νὰ ἐρωτήσωμεν τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν διὰ τάς τεραστίας ποσότητας προϊόντων σᾶς, εὐσεβάστως παρακαλοῦμεν νὰ διατάξῃ τὴν σύστασιν δύο ἐπιτροπῶν ἐξ ἁρμοδίων διὰ νὰ πιστώση ἐκποιὸν πορθμεῖον διακομίζοντας περισσότερα προϊόντα. Ἐν τούτοις ἀνεγνωρίζομεν ὅτι διὰ τοῦ πορθμείου Πενταλόφου - Γουριᾶς διακομίζονται μόνον «καλάθια» καὶ «νταούλια» ἐνῶ διὰ τῶν δύο πορθμείων Κατοχῆς διαπορθμίζονται ἀραιότατα μόνον «Κατοχικὰ Βοῦρλα» εἰς τὴν ἐξαγωγὴν τῶν ὁποίων εἶσθε ὄντως εἰδικότατοι καὶ τόσα προϊόντα ὅσα ἤρκεσαν νὰ ἀχρηστεύσουν τὴν σιδηροδρομικὴν γραμμὴν Νεοχωρίου - Κατοχῆς. Παραλείψαμεν νὰ ἀναφέρωμεν τὰ «Κρασιὰ» σᾶς διὰ τὴν διαμετακόμισιν τῶν ὁποίων θὰ ἐνεδείκνυτο ἡ γεφύρωσις ἕς Κατοχήν, ἂν ἦτο δυνατόν νὰ περισσεύουν ἀπὸ σᾶς ἔστω μία ὀκά.

Ὑπενθυμίζομεν τέλος ἕς τὸν κ. Μποβολὴν ὅτι ἡ Πεντάλοφος μὲ τὰ καλάθια ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐκυβέρνησε τὴν Κατοχὴν ἄλλοτε καὶ ὅτι ἂν ἡ Πεντάλοφος ἀπὸ πάσης ἀπόψεως πλεονέκτῃ τῆς ἄνωθεν ἕς πᾶσαν ἐκδήλωσιν τῆς ζωῆς μειονεκτούσης Κατοχῆς τοῦτο δέν εἶναι πταῖσμα μας.

Διατελοῦμε μετ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως.
Π. Στραβοδῆμος
Κ.Α. Πετρονικολὸς
Α.Σ. Καπώνης

Έρευνὰ του πρώην Γραμματέα της Αδελφότητας M. Σκουτέρη

Στράτος Μπίκας


Γεφύρωση Αχελώου   Γεωργικός Συνεταιρισμός Λεσινίου   Γράμματα και Ειδήσεις   Διατελέσαντες Δημάρχοι   Εκλογικός κατάλογος 1882   Ιστορικό Έγγραφο   Κοινοτική απόφαση αρ.25   Κοινοτική απόφαση αρ.7   Μαθητολόγιον 1905-1906   Μετονομασίες Κοινοτήτων   Ξένοι περιηγητές   Οικόπεδα Ποδολοβίτσης   Παλιές Οικογένειες   Πύργος της Κατοχής   Στατιστικά Στοιχεία   Συμβόλαια και Προικοσύμφωνα   Το χωριό Μήλα   Υψόμετρα Δήμων και Κοινοτήτων  

© 2009-2024 pentalofo.gr